کاردانی بازرگانی نوبت 12
 صفحه اصلی

کاردانی بازرگانی نوبت 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.

امکان ثبت نام وجود ندارد.


تاریخ شروع: یکشنبه، 24 فروردین 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.