کاردانی بازرگانی نوبت  13
 صفحه اصلی

کاردانی بازرگانی نوبت 13

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مجتبي بخشي

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.
امکان ثبت نام وجود ندارد.

تاریخ شروع: یکشنبه، 31 فروردین 1399، 8:45 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.