لیست دوره‌های تخصصی
جلسه واحد آموزش

جلسه واحد آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه گروه هیئت علمی HR

جلسه گروه هیئت علمی HR

ارائه از: نامشخص
جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: سيمين حبيبي
جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه شوراي مديران

جلسه شوراي مديران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی