لیست دوره‌های تخصصی
سبد قابليتهاي روئساي دفاتر مديران _1403/03/20

سبد قابليتهاي روئساي دفاتر مديران _1403/03/20

ارائه از: نسرين هاشم زاده
مديريت اسناد و بايگاني _ 1402/10/18

مديريت اسناد و بايگاني _ 1402/10/18

ارائه از: نسرين هاشم زاده
طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19

طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19

ارائه از: نسرين هاشم زاده
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

ارائه از: مريم رجائيان
طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

ارائه از: نسرين هاشم زاده
قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

ارائه از: نسرين هاشم زاده