لیست دوره‌های تخصصی
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

ارائه از: مريم رجائيان
طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

ارائه از: نسرين هاشم زاده
قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

ارائه از: نسرين هاشم زاده
اصول سرپرستي _ 1401/12/05

اصول سرپرستي _ 1401/12/05

ارائه از: نسرين هاشم زاده
مديريت منابع انساني-41

مديريت منابع انساني-41

ارائه از: زهرا مقدم
دوره مجازي بازي كاري در كسب و كار

دوره مجازي بازي كاري در كسب و كار

ارائه از: مهدي سرآباداني