لیست دوره‌های تخصصی
انبارداري _ 12

انبارداري _ 12

ارائه از: شهناز بهبودي
انبارداري -نوبت 10

انبارداري -نوبت 10

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی