لیست دوره‌های تخصصی
دوره اصول  مديريت وسرپرستي _ اختصاصي شركت صنعتي معدني مهرابين فولاد

دوره اصول مديريت وسرپرستي _ اختصاصي شركت صنعتي معدني مهرابين فولاد

ارائه از: مريم رسول اف
دوره مبارزه با پولشويي _ اختصاصي شهر صنعتي كاوه

دوره مبارزه با پولشويي _ اختصاصي شهر صنعتي كاوه

ارائه از: آرزو موسوي
دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

ارائه از: آرزو موسوي
دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21

دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21

ارائه از: فاطمه موذن
سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

ارائه از: آرزو موسوي
آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

ارائه از: علي جمالو