لیست دوره‌های تخصصی
دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
مهارتهاي ارتباطي  و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
Worad&Outlook _ اختصاصي شركت  ام آي سرويسز ليميتد كيش

Worad&Outlook _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو