لیست دوره‌های تخصصی
آشنايي با تهيه و تنظيم قرار دادهاي بين المللي نوبت 38

آشنايي با تهيه و تنظيم قرار دادهاي بين المللي نوبت 38

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی