لیست دوره‌های تخصصی
مديريت اجرايي 146

مديريت اجرايي 146

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي 147

مديريت اجرايي 147

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت منابع انساني _ 44

مديريت منابع انساني _ 44

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي - نوبت 145

مديريت اجرايي - نوبت 145

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی