لیست دوره‌های تخصصی
اکسل 2021

اکسل 2021

ارائه از: Helpdesk IMI
هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

ارائه از: Helpdesk IMI
مذاکره موفق

مذاکره موفق

ارائه از: Helpdesk IMI
مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی

ارائه از: Helpdesk IMI
تفکر سیستمی

تفکر سیستمی

ارائه از: Helpdesk IMI
 حل مساله تا تصمیم‌گیری

حل مساله تا تصمیم‌گیری

ارائه از: Magfa Admin