لیست دوره‌های تخصصی
مهارتهاي ارتباطي  و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
انبارداري / اختصاصي شركت مديران خودرو

انبارداري / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: امير احمد مدير
 برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
 نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو