لیست دوره‌های تخصصی
مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
تفكر سيستمي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

تفكر سيستمي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
مديريت استرس / اختصاصي شركت  نقش  اول كيفيت

مديريت استرس / اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
خود آگاهي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

خود آگاهي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو