لیست دوره‌های تخصصی
اصول و فنون مذاكره / اختصاصي موسسه محك

اصول و فنون مذاكره / اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
مديريت كارتيمي / اختصاصي موسسه محك (( گروه دوم ))

مديريت كارتيمي / اختصاصي موسسه محك (( گروه دوم ))

ارائه از: علي جمالو
مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو