لیست دوره‌های تخصصی
بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا

بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني پيشرفته 1

بازرگاني پيشرفته 1

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني مقدماتي 1

بازرگاني مقدماتي 1

ارائه از: شهناز بهبودي
ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اینکوترمز-نوبت 1

اینکوترمز-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی