لیست دوره‌های تخصصی
دوره  تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401

دوره تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401

ارائه از: معصومه رمضاني
جلسه توجيهي دوره سطح سه _ اختصاصي شركت فولاد سيرجان ايرانيان

جلسه توجيهي دوره سطح سه _ اختصاصي شركت فولاد سيرجان ايرانيان

ارائه از: معصومه رمضاني
جلسه توجيهي دوره سطح سه _23 و 24 آذرماه

جلسه توجيهي دوره سطح سه _23 و 24 آذرماه

ارائه از: معصومه رمضاني
مصاحبه گروه اول و دوم تربيت ارزياب ويژه جايزه _ شهريور ماه 1401

مصاحبه گروه اول و دوم تربيت ارزياب ويژه جايزه _ شهريور ماه 1401

ارائه از: معصومه رمضاني
دوره اختصاصي تربيت ارزياب ويژه جايزه _ اختصاصي منطقه ويژه خليج فارس

دوره اختصاصي تربيت ارزياب ويژه جايزه _ اختصاصي منطقه ويژه خليج فارس

ارائه از: معصومه رمضاني